DUYURULAR

Besyo Hazýrlýk Kurslarýnýn hizmetleri ve duyurularýndan haberdar olmak için kiþisel bilgilerimin kullanýlmasýna ve benimle iletiþime geçilmesine izin veriyorum.