• antrenor34@gmail.com
  • 0533 680 20 48

HABER DETAYI

26 Temmuz 2018 20:36

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Besyo Kılavuz 2018

 

 

Olimpik Olimpik
Genel Engelli Olmayan Toplam
Millî Sporcu
Kontenjan Kontenjanı Millî Sporcu Kontenjan
BÖLÜM Kontenjanı
Kontenjanı
Erkek Kadın Erkek/Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek/Kadın
Beden Eğitimi ve 25 20 3 2 3 3 1 1 58
Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi 30 24 4 2 4 3 1 1 69
(Normal Öğretim)
Antrenörlük Eğitimi 20 16 2 2 2 1 1 1 44
(Ġkinci Öğretim)

 

 

 

Sınav Kayıt ve Sınav Tarihleri aĢağıdaki gibidir:

 

Çevrim içi (on-line) kayıtlar

 

Tarih: 06 Ağustos – 12 Ağustos 2018

 

(Sistem KapanıĢ 12 Ağustos 2018 Pazar Günü Saat: 23.59)

 

Adres: http://onkayitbesyo.kmu.edu.tr

 

 

 

Ön elemeyi geçerek özel yetenek sınavına giriĢ hakkı kazanan aday listelerinin

 

açıklanması

 

Tarih: 15 Ağustos 2018

 

 

Sınav tarihi

 

Tarih: 28-30 Ağustos 2018

 

Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

Spor Salonu

 

Not: Sınav ilan edilen tarihlerde tamamlanamaz ise sonraki günlerde devam edecektir.

 

 

Sınav sonuçlarının açıklanması

 

Tarih: 03 Eylül 2018

 

(Ġlan edilen genel kontenjan kadar asil ve yedek listesi ile her bir bölümün kontenjanı

 

için aĢağıda belirtilen kesin ve yedek kayıt tarihlerinde adaylar yerleĢtirme puanına

 

göre ilan edilecektir.)

 

 

Sınav sonuçlarına itiraz

 

Tarih: 04 Eylül 2018

 

 

Kesin ve yedek kayıtlar

 

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kesin ve Yedek Kayıt Tarihleri

Tarih Saat Bölüm Açıklama
Beden Eğitimi ve Spor
03 Eylül 2018 Pazartesi 08.00-17.00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretmenliği Bölümü asil listesi
http://kmu.edu.tr/ogris web
sayfasından ilan edilecektir.
05 Eylül 2018 ÇarĢamba 08.00-17.00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği BoĢ kalan kontenjanların yedek
Bölümü Asil Kayıtları listesi 06 Eylül 2018 Salı günü

 

saat: 09.00’a kadar
http://kmu.edu.tr/ogris web
sayfasından ilan edilecektir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Normal Öğretim Programı asil
07 Eylül 2018 Cuma 08.00-17.00 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği listesinin Ġlanı 07 Eylül 2018
Bölümü Yedek Kayıtları Cuma günü saat: 21.00’e kadar
http://kmu.edu.tr/ogris web
sayfasından ilan edilecektir.
BoĢ kalan kontenjanların yedek
Antrenörlük Eğitimi Bölümü listesi 11 Eylül 2018 Salı günü
10 Eylül 2018 Pazartesi 08.00-17.00 saat: 09.00’a kadar
Normal Öğretim Asil Kayıtları
http://kmu.edu.tr/ogris web
sayfasından ilan edilecektir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Ġkinci Öğretim Programı asil
Antrenörlük Eğitimi Bölümü listesinin Ġlanı 12 Eylül 2018
12 Eylül 2018 ÇarĢamba 08.00-17.00 ÇarĢamba günü saat: 21.00’e
Normal Öğretim Yedek Kayıtları
kadar http://kmu.edu.tr/ogris
web sayfasından ilan
edilecektir.
BoĢ kalan kontenjanların yedek
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ġkinci listesi 14 Eylül 2018 Cuma
14 Eylül 2018 Cuma 08.00-17.00 günü saat: 19.00’dan sonra
Öğretim Asil Kayıtları
http://kmu.edu.tr/ogris web
sayfasından ilan edilecektir.
17 Eylül 2018 Pazartesi 08.00-17.00 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ġkinci
Öğretim Yedek Kayıtları

 

Millî Sporcu ve Engelli adayların kayıtları da asil veya yedek olarak kazandıkları bölümler için yukarıda belirtilen kayıt tarihlerinde yapılacaktır.

 

 

SINAVIN AşAMALARI

 

Koordinasyon Parkuru

 

Madde 11.

 

Sınavda adaylar koordinasyon testine tabi tutulmaktadır. Koordinasyon testinde adaylar zamana karĢı yarıĢacaklarından, yukarıda da belirtildiği üzere her istasyonu en kısa sürede istenilen ölçülerde yaparak tamamlamak zorundadır.

 

Engelli adayların engel durumuna göre koordinasyon testi yapılacaktır.

 

Yabancı uyruklu adaylar için ise aĢağıda belirtilen koordinasyon testleri uygulanacaktır.

 

Koordinasyon sınavında uygulanacak istasyonlar sırasıyla aĢağıda belirtilerek açıklanmıĢtır:

 

Koordinasyon testi 9 istasyondan oluĢur ve istasyonlar arası mesafeler parkur Ģemasında gösterilmiĢtir.

 

Bu testte zamana karĢı yarıĢan adaylara yalnızca bir hak verilir.

 

Bu testin baĢlangıç ve bitiĢ süreleri otomasyon sistemince otomatik olarak belirlenir.

 

Otomasyon sistemini aktif hale getiren ve durduran adayın kendisidir.

 

Elde edilen derece ekrana yansır ve aynı anda ana bilgisayara kaydedilir.

 

Aday fotoselin bitiĢ aralığından geçerek koordinasyon parkurunu sonlandırmalıdır.

 

Fotoselin altından veya üzerinden geçerek dijital kronometreyi durduramayan adayların o parkurdaki hakları geçersiz sayılacak ve kendilerine bir hak daha verilmeyecektir.

 

 

  1. iSTASYON

 

Aday hazır olunca baĢlangıç çizgisinden geçerek fotoseli baĢlatır. 200 cm boyunda ve 100 cm eninde olan minder üzerinde düz takla atarak bir sonraki istasyona geçer.

 

 

  1. iSTASYON

 

Aday 1. Ġstasyonu tamamladıktan sonra, iç çapı 60 cm olan 6 adet araba lastiğinin içerisine sırasıyla tek ayak basarak geçer. Aday lastik içine basmadan veya üzerine basarak geçerse en son içine bastığı lastiğe geri döndürülür.

 

 

  1. iSTASYON

 

Aday 2. Ġstasyonu tamamladıktan sonra, ilk engelin (kadınlarda 60 cm, erkelerde 70 cm) altından sonraki engelin (kadınlarda 70 cm, erkeklerde 80 cm) üzerinden atlayarak diğer istasyona gider. Aday herhangi bir sebepten dolayı engel yıkar veya engeli yerinden çıkarırsa, engeli kaldırmak veya yerine takmak zorundadır.

 

 

  1. ĠSTASYON

 

Aday 3. istasyonu tamamladıktan sonra, belirlenen noktadan baĢlayıp futbol topunu ayağıyla 2 m mesafesi olan hunilerin arasından belirlenen noktaya kadar sürer. Belirlenen son noktadan sonra futbol topunu kasaya elle bırakır. Hunileri atlarsa veya belirlenen çizgiden önce topu eline alırsa bir önceki huniden baĢlayarak istasyonu tamamlar.

 

 

5.i

 

Aday 4. istasyonu tamamladıktan sonra, BaĢlangıç ve bitiĢ noktaları belirli olan yüksekliği 70 cm, uzunluğu 5 m ve geniĢliği 10 cm olan denge aletine çıkar ve denge aletini boydan boya yürüyerek veya koĢarak geçer. Aday denge aletinin üzerinden düĢtüğünde, istasyonun baĢına tekrar döner ve istasyonu tekrarlar.

 

  1. iSTASYON

 

Aday 5. istasyonu tamamladıktan sonra, sıçrama testine gelir. Aday sıçrama testinde bulunan 6 adet engeli, sırasıyla çift ayak sıçrayarak geçer ve istasyonu tamamlar. Engeller; 1.ve 4. engel 35 cm, 2. ve 3. engel 40 cm, 5. ve 6. engel ise 30 cm yüksekliğindedir. Eğer aday; yanlıĢ bölgeye sıçrar, engel üzerine basar, sıçramadan yürüyerek veya tek ayak ile engel geçiĢi yaparsa hata kabul edilir ve istasyona bir önceki engelden devam eder.

 

 

  1. iSTASYON

 

Aday 6. istasyonu tamamladıktan sonra, belirlenen noktadaki kasadan aldığı voleybol topunu yüksekliği kadınlarda 250 cm, erkeklerde 275 cm ve iki direk arasında 30 cm gerili olan filenin üzerinden önce sağdan sola daha sonra soldan sağa olmak üzere atar ve çift elle tutarak topu belirlenen kasaya bırakır.

 

 

  1. ĠSTASYON

 

Aday 7. istasyonu tamamladıktan sonra, yerden yüksekliği 70 cm olan farklı renk ve numaralı kasanın içindeki, (kadınlarda 3 kg ve erkeklerde 5 kg) sağlık toplarını aralarında 3 m mesafe bulunan aynı renk ve numaralı kasanın içine taĢıyarak bırakır. Aday, topu yanlıĢ kasaya bırakır, tek seferde birden fazla top taĢır veya sağlık topunu kasaya koyduktan sonra düĢürür ve düĢen sağlık topunu düzeltmezse aday doğru kasaya topu koymadan bir sonraki istasyona geçemez.

 

 

  1. ĠSTASYON

 

Aday 8. istasyonu tamamladıktan sonra 30 m koĢu testine gelir. Aday aralarında 10 m mesafe bulunan slalom çubukları arasından geçer istasyonu tamamlayarak fotoseli durdurur. Aday slalom çubuklarını devir ise düzelterek kaldığı yerden devam eder. BitiĢ çizgisinden geçerken fotosele çarpan veya deviren adaylar diskalifiye edilir. Aday tüm vücudunu çizgiden geçirerek fotoseli durdurmalıdır. Aday bitiĢ çizgisinden önce kendisine avantaj sağlayacak Ģekilde elini göstererek fotoseli durdurursa diskalifiye edilir.

 

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.